Mehmet kılınç

Mehmet kılınç

HUZUR İSLAMDA

DOĞRUYA GÖTÜREN KESTİRME YOL

10 Temmuz 2020 - 10:31

İnsanları bu dünya çölüne gönderen Hakîm-i Mutlak olan Cenab-ı Allah cc kullarının doğruyu yapmalarını ister.Kullarına doğruyu bulmaları için eskimez yazılı kaynak ile canlı örmekler göndererek yanlışlardan yalanlardan korunalım diye.

Bizler de bu faydalı, şifaya vesile olan reçeteleri alıp, hayata aktarmanın yollarını aramalıyız. Yola çıkacak olan, yolu bilmeli, bilmiyorsa öğrenmeli, sormalı yani danışmalı ki buna istişare deriz. İstişare deneyimlerden faydalanma, tecrübe edinmedir. Yol gösteren, yol bulduran bir iksirdir, tılsımdır. Hayati öneme sahip olan istişare Kur’an’i bir emirdir. Allah cc Peygamberimize sav ashabıyla istişare etmeyi emretmiştir. Efendimiz sav hayatında sıkça rastladığımız güzel ahlak olan istişareyi görmekteyiz. Örneğin Hudeybiye Antlaşması sırasında eşi olan Ümmü Seleme ra istişare eder. Bu vesileyle ashabı kiram radiyallâhu anhûm büyük vartadan kurtulur.

Yine Efendimiz sav Bedir Savaşı esnasında Ensarla yine istişare eder.Onlar savaşa katılıp katılmama konusunda fikirlerini alır.Yine Uhud Savaşının meydanda mı ; yoksa savunma savaşı olarak yapılma konusunu Ashab-ı Kiramın reyine sunar, böylelikle ashabına olan itimadını bizlere fiili olarak gösterir.Hatta Efendimiz sav kendisinden sonra yerine geçecek halifeyi bile Ashabın büyüklerine havale etmiştir.

İstişare ile alakalı âyet: “İş hakkında onlarla müşâvere et!” (Âl-i İmrân (3), 159 Cenab-ı Hak cc kendi peygamberine iştişareyi emrediyorsa bizim aklı nakısların bu emri ilahiden ne kadar faydalanmamız gerektiğini zâhiren ortadadır. “Onlar işlerini aralarında müşâvere ile yürütürler.” (Şûrâ sûresi (42), 38) Yine ayeti kerime hayatın hangi kademesinde olursak olalım işlerimizi görüş alış verişi içinde yapalım ki Kur’an-ı Azimuşşan’ın emri mübareklerine uyma sevabını ve akabinde muvaffakiyet ve kalbi huzur kârımız olup dünya ve ahirette mesrur oluruz inşaAllah.

Kelam-ı Ezeli olan Kur’an-ı Hakîm efallerimizi davranış ve muamelerimizi de belli bir düzen ve dengeye koyup iki cihan saadetine nail eder biiznillâh. Yeter ki O Maide-i Kuran’dan hissemiz ziyade olsun. Şifahâne-i Kur’an’dan alınan her bir ayet çok yönleriyle her derde dermandır. İştişareyi hayata hakim kıldığımızda yahut hayata kattığımızda sorunlarımız suhûletle çözüme kavuşur.

Çağımızda bilakis artan iş stresinin de çözümü ilacı istişarede gizlidir.Misal: Talebe muvaffak olmak isterse muallimlerinden yahut muvaffak olmuş arkadaşlarının tecrübelerinden iştişare yoluyla istifade etse kısa yoldan muvaffak olabilir. Aşağıda ibretlik bir hikaye alıntıladık. Orda geçen muarrif kelimesine dikkatinizi veriniz: Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikiletir. Bir adam orada bulunur, onlara der: "Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükûmetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silâhsız gider. Zahirî bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askerî altındaki sağ yolun yolcusu ise, mugaddî hülâsalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlûp edecek iki kıyyelik bir mükemmel mîrî silâhı taşımaya mecburdur." O iki asker, o MUARRİF adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa gider.

Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu, binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır, nizama tâbi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur; fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem herşeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahall-i maksuda yetişir; orada âsi ve kaçak cezasını görür.Sözler Kitabı Demek hayatta muarrif yani irfan sahibi alim ehli kalp, aklı selim, insanlardan istifade edelim ki her yanlışı yaşayarak

öğrenmemeliyiz.Çünkü hayat her yanlışı yahut hatayı yaşayarak öğrenmek için uzun değildir.”Lüzumlu işler pek çoktur, ömür sermayesi pek azdır.”sözü bize hakikatı bütün şiddetiyle ortaya koyuyor. Günümüzde ortaya çıkan ailevi sıkıntıların sebeplerinden biri de istişare eksikliğidir. Ben bilirim, ben yaparım, bendeniz bu işin piriyim ben ben ene ene diyerek nefse ve iblise aldanabiliyoruz maalesef.

Allah cc bizleri ve sizleri ve ehli imanı nefsi emmârenin ve insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eylesin ve imanla istişareyi de hayatımıza hayat kılsın Âmin Selâmetle

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum